Reumatisk artrit – studien saknar trovärdighet.

Kan homeopati bota kronisk reumatisk artrit på 24 veckor?

Än en gång ser vi hur forskning på homeopati inte ges rätt
förutsättningar.

Man kan inte lägga upp en trovärdig forskning av homeopati när
man inte förstår vad en homeopatisk behandling går ut på.

I november 2010 publicerades en artikel i den prestigefyllda
tidningen ”Journal of Rheumatology” där man påstår att den lindring som homeopati
kan ge vid behandling av reumatisk artrit beror på konsultationen och den
uppmärksamhet som en homeopat ger sin patient, det beror inte på det homeopatiska
läkemedlet.

George Vithoulkas skickade ett svar på den artikeln till
tidningen men de vägrade publicera hans svar. Nu har ”Science Direct”
publicerat hans artikel online.

Studien’s syfte var att utröna huruvida de positiva effekter
man sett vid homeopatisk behandling av reumatisk artrit beror på konsultationen,
det homeopatiska läkemedlet eller båda. Slutsatsen de drog var att effekten
beror på konsultationen!

Studien var upplagd så att 84 personer skulle under 24
veckor delta i forskningsstudien. 56 av dessa fullföljde studien. Det var en
dubbelblind, randomiserad studie. Patienterna fick även konventionell skolmedicinsk
behandling. Försökspersonerna delades in i två grupper, en fick homeopatisk
konsultation, antingen individualiserad ”enkelmedels” homeopati,
komplexhomeopati eller placebo. Den andra gruppen fick en ”icke-homeopatisk”
konsultation och blev ordinerade komplexhomeopati eller placebo. Resultatet visade
ingen avgörande skillnad avseende läkemedel.

George Vithoulkas säger i sitt svar att han under sin långa kliniska
erfarenhet lärt sig att patienter med långvarig RA (reumatisk artrit) oftast behöver
en följd av homeopatiska läkemedel inte bara ett, samt uppföljningar under ca
2-3 års tid för att uppvisa påtagliga förbättringar. Det behövs en lång
behandlingstid för att en patient succesivt ska kunna minska de
antiinflammatoriska medicinerna och andra mediciner han/hon tar. Den homeopatiska
förskrivningen försvåras så länge de skolmedicinska medicinerna intas.

Det korrekta homeopatiska läkemedlet är det läkemedel som
stimulerar kroppens eget immunförsvar att starta en läkningsprocess. I de fall
vi talar om i den här studien dvs personer med långvarig RA måste vi förvänta
oss en förstförsämring då läkeprocessen startar. En initial intensifiering av sjukdomssymptomen uppträder innan vi ser en förbättring. I
den här studien rapporteras inte detta, vilket visar att de medel som
ordinerats inte valts på ett korrekt sätt utifrån det homeopatiska förhållningssättet och därför är ineffektiva.

Man har i studien valt att ordinera de homeopatiska
läkemedlen i LM potenser. Det är ett olyckligt val eftersom dessa potenser framförallt
används vid lindrigare åkommor och sällan i fall där patienten samtidigt tar
starka kemiska mediciner.

I så svåra fall av kronisk reumatoid artrit som vi ser i den
här studien, där man har svullna leder, deformiteter och smärta måste man ge
den homeopatiska behandlingen minst 2-3 år innan man kan se en påtaglig
förbättring.

Studien visar ingen påtaglig förbättring i någon av
grupperna oavsett vilka läkemedel som getts. Placebo effekten kan finnas med i alla behandlingar. Placebo effekten är ytlig och ger ingen varaktig
förbättring.

Du kan läsa George Vithoulkas artikel i sin helhet on line på
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491611000555

Anmärkningsvärt är att ”Journal of Rheumatology” som publicerat
studien samtidigt refuserar svaret från en som arbetat framgångsrikt med
kroniskt sjuka under ca 50 års tid och däribland många med RA. Det är skamligt
att så mycket forskningspengar går till studier där man inte seriöst vill pröva
sin hypotes. Vill man vara en oberoende forskare som verkligen vill ta reda på
sanningen så borde man först och främst lägga upp studier som kan ta fram
fakta. Då måste man även ta reda på hur upplägget av studien ska se ut för att
det ska kunna svara på den frågeställning man har.
Vill du läsa studien om RA i sin helhet går du in på
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2010/11/08/rheumatology.keq234.abstract

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.