Seminarium med Erik van Woensel


Erik van Woensel kommer till Norrköping 27-29 april 2012 och håller ett
3-dagars seminarium.

Han har precis kommit ut med en suverän bok om effektiv homeopatisk
behandling.

”Classical Homeopathy. Evidence Based Medicine”

Boken blir med största sannolikhet en klassiker i framtida homeopatiutbildningar.
I tydliga steg går han igenom hur man kommer fram till det bäst lämpade homeopatiska
läkemedlet för patienten.

Väl underbyggd prognos  är viktig för lyckad behandling.

Med över 20 års erfarenhet av att utbilda klassiska homeopater i ryggen har Erik van Woensel sammanställt en bok  med teori och praktik. I fallstudier får man följa patienterna åratal efter
behandlingen. Boken har allt för att bli en klassiker i homeopatiutbildningar.

Erik van Woensel har studerat homeopati sedan år 1977 och praktiserat homeopati
sedan år 1982. I över 22 år har han undervisat i homeopati på olika skolor. Numera
deltar han i undervisningarna på den Internationella akademin för klassisk
homeopati på Alonissos. Dessutom har han i mer än elva år varit med och utvecklat
repertoriet i Synthesis.

I boken ”Levels of Health” som kom år 2010 och som han skrev tillsammans med
George Vithoulkas presenterade han utförligt sju olika patientfall. Nu följer
han upp den med en bok med 51 patientfall.

Erik van Woensels nya bok ”Classical Homeopathy. Evidence Based Medicine” har allt
för att bli en klassiker i utbildningssammanhang. Men den strukturerade
beskrivningen av hur man går från analys till rätt val av medel förtjänar även
att läsas av erfarna kollegor.

Erik van Woensel ger tydliga instruktioner av hur man analyserar den information man
får fram vid anamnesen och hur man använder informationen för att nå en
framgångsrik homeopatisk förskrivning. Pedagogiskt är boken en pärla, där
analysmetoden är uppbruten i steg som är lätta att följa.

Dessutom presenteras 51 patientfall, även här med en pedagogisk tanke på så sätt att
först presenteras själva fallet i en koncentrerad sammanfattning av anamnesen,
så att den som vill själv kan arbeta med fallet. I andra halvan av boken presenteras
sedan en full analys av respektive fall.

Patientfallen är utvalda från att uppföljningen skett under minst två år, samt att
läkningsprocessen hos patienterna följt Herings lag.

Fallen analyseras i följande steg:

Prognos
; som omfattar djupet av
störningen, patientens personliga medicinska historia, heriditeten, samt
slutsatser.

Urval av symtom; resonemang om vilka
symtom som väljs ut och varför.

Repertorisering
; med differentiering
av medel, och slutsats

Val av potens

Resultatet av behandlingen

Erik van Woensel lägger stor vikt vid att det första en behandlande homeopat bör
inleda sitt analysarbete med är att göra en prognos. Detta för att homeopaten ska
skapa sig en realistisk förväntan på fallet, och kunna ge patienten korrekt
information om vad man kan uppnå med en homeopatisk behandling.

För att få en tillförlitlig prognos behöver den behandlande homeopaten skapa sig en
uppfattning av patientens hälsotillstånd och hur starkt patientens immunsystem
är. Hur ser patologin ut, hur allvarligt är fallet? En konventionell diagnos från
den vanliga sjukvården kan dölja en allvarlig sjukdom, eller en lättare åkomma.

I arbetet med prognosen analyseras patientens fysiska, emotionella och mentala
symtom. Även patientens sjukdomshistoria vägs in. Vad finns det i form av
ärftlig påverkan, livsstil, trauman, allopatisk behandling, vacciner och
tidigare sjukdomar som kan ha försvagat individen? Och slutligen: På vilken
hälsonivå finns patienten?

I det inledande teoriavsnittet går Erik van Woensel igenom vad som bör ligga som
underlag för att göra en prognos. Att kunna hierarkin för symtom inom respektive
mental, emotionell och fysisk nivå, att bedöma djupet av störningen hos
patienten, se om det finns utlösande orsaker som hereditet eller trauman,
patientens känslighet, patientens möjlighet att använda sin kreativitet och hur
tydlig medelbilden är; allt detta sammantaget ligger till grund för prognosen.
Även mottagligheten för akuta sjukdomar och om patienten kan producera hög
feber eller inte, är viktiga faktorer.

Erik van Woensel gör i nästa steg en välbehövlig genomgång av hur man värderar
symtom, och inte minst av hur man resonerar för att ge eller inte ge symtom
betydelse. Likaså går han igenom hierarkin för symtom, det vill säga hur stor
tyngd man generellt kan tillskriva olika typer av symtom; som hur generella bör
vägas mot lokala. Kort sagt: homeopaten får underlag för att träna på att
skärpa sitt sinne för att ringa in det som är karaktäristiskt för tillståndet
hos en patient.

Efter prognosen introducerar författaren strategier för att finna det homeopatiska
läkemedlet för patienten. Erik van Woensel understryker att genom ett logiskt
tänkande som baserar sig på god grundläggande kunskap, inte minst om Organon,
så kan man på ett flexibelt sätt använda sin kunskap utan att förlora de
grundläggande principerna.

Styrkan i boken och den metodik som beskrivs är att den är tydlig i varje steg; den
lämnar inget utrymme för artisteri, eller för tolkningar. Varje steg tas
utifrån en grund, som redovisas. De som deltog i Erik van Woensels undervisning
på Alonissos i somras minns förmodligen ett svårt fall där det kändes som att
man körde fast, där han gick till Organon och med hjälp av några klargörande
paragrafer fick analysen, och därmed fallet, att bli solklart.

Att Erik van Woensel har en vilja att strukturera och underlätta för läsaren märks
också i själva utformningen av boken. ”Classical Homeopathy. Evidence Based
Medicine” är smart upplagd och gör det lätt för läsaren att hålla koll på var
man är. Överst på varje sida står det vilket fall som avhandlas.

Att boken har undertiteln Volume 1 är lovande. Förhoppningsvis kommer det fler.

Boken kan beställas här: www.emryss.com

Av Margot Granvik, Marina Szöges och Viveca Wilhelmsson

FOTNOT:
I pilotprojektet ”Lärande nätverk”, som Margot Granvik, Marina Szöges och
Viveca Wilhelmsson driver i SAKHs regi, dokumenteras patientfall enligt den
analysmetod som Erik van Woensel beskriver. Patientfall kommer att publiceras
på Dagens Homeopati.

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.